INFORMACE O CENĚ RESP. ODMĚNĚ ZA POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokáti advokátní kanceláře Vácha & Kolář poskytují právní služby za cenu, resp. za odměnu, (dále jen „odměna“) v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění, a to tak, že cena, resp. odměna, za právní služby, které budou klientovi poskytnuty, je vždy sjednána mezi advokátem a klientem předem, a to v písemné formě.

Odměna advokáta je buď sjednána mezi advokátem a klientem jako smluvní odměna, a to v souladu s § 3 a násl. advokátního tarifu, a to buď podle počtu hodin, nebo jiných časových jednotek, a to za každou započatou časovou jednotku, tedy formou tzv. časové odměny. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování této časové odměny předložit v písemné formě klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

V případě, že advokát poskytuje právní službu klientovi formou právních konzultací, činí smluvní odměna podle počtu hodin, zpravidla částku v rozmezí od částky 2.000,- Kč až 4.000,- Kč za každou započatou hodinu právní konzultace + daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě 21% z této smluvní odměny.

V případě pravidelného a dlouhodobějšího poskytování právních služeb konkrétní fyzické či právnické osobě, s níž advokáti dlouhodobě spolupracují, je poskytována právní služba formou tzv. paušální odměny za určitý časový úsek, zpravidla za měsíc.

V případě, že je poskytována právní služba v této tzv. časové odměně nebo v této tzv. paušální odměně, je klient povinen zaplatit advokátovi i daň z přidané hodnoty, a to v zákonné sazbě 21% ze základu, kterým je tato tzv. časová odměna nebo tato tzv. paušální odměna, a to v zákonné sazbě platné ke dni sjednání této odměny, a to v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že není mezi advokátem a klientem sjednána tzv. smluvní odměna, je právní služba poskytována jako tzv. mimosmluvní odměna za poskytnutou právní službu, jejíž výše této mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal, kdy tato mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby se vypočítává z tarifní hodnoty, kterou je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonů právní služby.

Jednotlivé úkony právní služby jsou pak blíže uvedeny v § 11 odst. 1, odst. 2, odst. 3 advokátního tarifu.

Tarifní hodnota, z níž se vypočítává sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby, je uvedena v § 7, § 8, § 9, § 10, § 10a advokátního tarifu.

Tato sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby takto vypočtená se násobí počtem úkonů právní služby uvedených v § 11 odst. 1 advokátního tarifu, které advokát klientovi poskytl.

Za úkony právní služby, které jsou uvedeny v § 11 odst. 2 advokátního tarifu, které advokát klientovi poskytl, náleží advokátovi mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny, a to u těch úkonů právní služby, které jsou uvedeny v § 11 odst. 2 advokátního tarifu. Za úkony právní služby, které advokát klientovi poskytl a které nejsou uvedeny v § 11 odst. 1, odst. 2 advokátního tarifu, náleží advokátovi mimosmluvní odměna v souladu s § 11 odst. 3 advokátního tarifu, jako za úkony právní služby, které jsou svojí povahou a účelem nejbližší.

Advokát je v souladu s § 12 odst. 1 advokátního tarifu, a to u úkonů právní služby, které jsou mimořádně obtížné, oprávněn zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.

Dále je advokát oprávněn (nikoliv povinen) v souladu s § 12 odst. 2 advokátního tarifu, snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.

Vedle shora uvedené odměny, a to ať smluvní odměny nebo mimosmluvní odměny, náleží advokátovi v souladu s § 13 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 náhrada hotových výdajů; dále advokátovi náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby, a to v souladu s § 14 odst. 1, odst. 2, odst. 3 advokátního tarifu.

Klient, který bude v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu citovaného zákona je v souladu s § 20e písm. d) Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu, případně Česká advokátní komora v Praze, bude-li Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena jako subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Internetová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz a internetová adresa České advokátní komory v Praze: www.cak.cz.